1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З КАРДІОТОРАКАЛЬНОЇ, ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ» (далі - Асоціація) є добровільним громадським об’єднанням, яке об’єднує на громадських засадах спеціалістів, зайнятих науково-дослідницькою, педагогічною, і практичною діяльністю в галузі хірургії серця та магістральних судин, кардіології, рентгенендоваскулярної діагностики та лікування, трансплантології,  та інших суміжних напрямках для реалізації мети, передбаченої цим Статутом.

1.2. Асоціація є неприбутковою та у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.                                                                                                                        

1.3. Асоціація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, логотип, емблему та інші реквізити, затверджені та зареєстровані в уставному законом порядку.

1.4. Асоціація має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших держав.

1.5. Асоціація співпрацює з іншими громадськими організаціями,  державними органами та організаціями як на Україні, так і за її межами, що сприяють виконанню мети та напрямкам діяльності Асоціації.

1.6. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.7. Діяльність Асоціації поширюється на територію України.                                                

1.8. Найменування Асоціація:                                                                                                      

Повне найменування:                                                                                                       

українською мовою – ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З КАРДІОТОРАКАЛЬНОЇ, ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ»; 

російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАРДИОТОРАКАЛЬНОЙ, ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ»;                                                                                                                      

англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION «ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION OF CARDIOTHORACIC, ENDOVASCULAR SURGERY AND TRANSPLANTATION».                                                                                                                 

Скорочене найменування:                                                                                                        

українською мовою – ГО «ВАФКEХТ»;                                                                           

російською мовою – ОО «ВАСКЭХТ»;                                                                      

англійською мовою – PO  «AUACEST» .                                                                                                                        

1.9. Місцезнаходження Асоціації: 02660, м. Київ, вул. Братиславська,  5-А.  

  2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Основною метою діяльності Асоціації є: сприяння розвитку серцево-судинної та рентгенендоваскулярної хірургії, трансплантації серця та легень, кардіології в Україні та його  забезпечення, зменшення захворюваності та смертності населення України від серцево-судинних захворювань.

2.2 Основними напрямами діяльності Асоціації є:

2.2.1 сприяння розвитку та створенню нових центрів серцево-судинної хірургії України на базі яких може створювати відділення Асоціації;

2.2.2 впровадження співробітництва з державними органами, підприємствами різної форми власності, національними та міжнародними організаціями щодо статутної діяльності.сприяння 

2.2.3 сприяння покращенню надання діагностичної та спеціалізованої медичної допомоги населенню України, що страждає на серцево-судинні захворювання та захворювання і стани, які їм передують;

2.2.4 участь в грантах, що проводяться підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, включно з міжнародними неурядовими організаціями;

2.2.5 ініціювання та участь у розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень та практик в галузі хірургії серця і магістральних судин; трансплантації, транскатетерного лікування серцево-судиної патології;

2.2.6 надання фахової наукової і практичної, юридичної допомоги членам Асоціації, молодим вченим і лікарям, в тому числі і суміжних спеціальностей;

2.2.7 забезпечення членів Асоціації, молодих вчених і лікарів, в тому числі і суміжних спеціальностей, актуальною фаховою інформацією, сприяння обміну та обговоренню такої інформації;

2.2.8 ініціювання та участь у розробці нормативно-правових документів, клінічних протоколів, спрямованих на покращення надання медичної допомоги різних рівнів населенню України;

2.2.9 участь у розгляданні етичних проблем хірургії серця і магістральних судин;

2.2.10 сприяння вдосконаленню системи дипломної та післядипломної медичної освіти і підвищенню професійної кваліфікації медичних працівників – рівня професійних практичних та теоретичних знань, в тому числі і за кордоном;

2.2.11 експертне інформування загального населення країни щодо профілактики, діагностики, лікування і реабілітації захворювань серця і магістральних судин та захворювань і станів, які їм передують;

2.2.12 надання пропозицій щодо підготовки замовлень і участь в розподіленні обладнання та устаткування між центрами серцево-судинної хірургії України;

2.2.13 ініціювання, проведення та участь у благодійних заходах, спрямованих на виявлення та профілактику серцево-судинних захворювань та захворювань і станів, які їм передують;

2.2.14 прийняття участі в розробці і створені міжнародних і регіональних громадських медичних організацій, використання інших форм розвитку міжнародних зв’язків в рамках діяльності статутних завдань,

2.2.15 участь у розгляді етичних проблем хірургії серця і магістральних судин та трансплантології;

2.2.16 участь у проведенні клінічних досліджень та апробацій нових медичних технологій і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації захворювань серця і магістральних судин та захворювань і станів, які їм передують;

2.2.17 забезпечення науково-практичного консультування та обговорення медичних питань, яких потребують члени Асоціації;

2.2.18 проведення юридичних консультувань та юридичного супроводу на безоплатній основі, яких потребують члени Асоціації;

2.2.19 організація і проведення конкурсів та інших заходів, преміювання і використання інших форм заохочування авторів наукових робіт і активістів Асоціації за власний рахунок;

2.2.20 організація та проведення конгресів, з'їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, тренінгів і шкіл за напрямом серцево-судинної хірургії, трансплантології та іншими суміжними напрямами на безоплатній основі;

2.2.21 організація, рецензування і підготовки до видання матеріалів з'їздів, конференцій, симпозіумів і інших наукових заходів Асоціації, рекомендація і видання таких матеріалів, пов'язаних з діяльністю Асоціації в друкованому та/або електронному виглядах. Розробка та організація системи моніторингу та проведення трансплантації органів в «УкрТрансплант»;

2.2.22 здійснення курації роботи редакційних колегій і редакційних рад, створюваних в рамках діяльності Асоціації, профільних медичних видань;

2.2.23 аналіз, узагальнення і пропаганда результатів наукових досліджень і передового досвіду з метою прискорення і впровадження їх в практику;

2.2.24 створення та супровід ресурсів (дискусійні клуби, консиліуми, тощо), в тому числі електронних (інтернет-сайти, програми) на безоплатній основі, задля підвищення якості та доступності фахової інформації;

2.2.25 ініціація і участь в розробці нових стандартів, клінічних протоколів, медичних технологій і методів дослідження, профілактики, діагностики, лікування і реабілітації захворювань серця і магістральних судин та захворювань і станів, які їм передують;

2.2.26 представники Асоціації приймають участь у розробці законів, постанов та інших нормативно-правових документів у сфері охорони здоров’я;

2.2.27 ініціювання та участь у роботі з вдосконалення навчальних планів закладів дипломної та післядипломної освіти у сфері серцево-судинної хірургії;

2.2.28 сприяння реалізації навчальних планів закладів дипломної та післядипломної освіти у сфері кардіології, серцево-судинної хірургії, трансплантології та перфузіології;

2.2.29 відрядження членів Асоціації в межах України та за кордон для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації та підвищення рівня теоретичних і практичних знань, а також прийом в Україні іноземних фахівців у галузі кардіології, хірургії серця, магістральних судин і інших суміжних спеціальностей;

2.2.30 проведення оцінки рівня спеціальних знань та навичок серцево-судинних хірургів, лікарів суміжних спеціальностей і медичних сестер, які працюють у сфері серцево-судинної хірургії. Розробка та організація програми підготовки спеціалістів з торакальної, серцево-судиної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології. Проведення заключних іспитів та сприяння отриманню національних ліцензій на проведення професійної діяльності у власних спеціалістів на безоплатній основі;

2.2.31 проведення аналізу рівня профільних знань випускників медичних університетів та спеціальних знань та практичних навичок випускників інтернатури та курсів післядипломної освіти;

2.2.32 організація та проведення інформаційні кампанії щодо профілактики, діагностики, лікування і реабілітації захворювань серця і магістральних судин та захворювань і станів, які їм передують;

2.2.33 організація і забезпечення роботи “гарячих телефонних ліній” і кол-центрів;

2.2.34 забезпечення участі експертів у сфері захворювань серця і магістральних судин та захворювань і станів, які їм передують у інформаційних заходах засобів масової інформації розвиток співробітництва з вітчизняними і закордонними засобами масової інформації;

2.2.35 розвиток і зміцнення зв'язків з національними та міжнародними організаціями, здійснює співробітництво в розробці питань, що складають взаємний інтерес щодо статутної діяльності;

2.2.36 розвиток співробітництва з державними органами, підприємствами різної форми власності щодо статутної діяльності;

2.2.37 участь в роботі регіональних, національних і міжнародних організацій, використовує інші форми розвитку міжнародних зв'язків в рамках виконання статутних завдань;

2.2.38 ініціювання та участь у регіональних та національних заходах, спрямованих на зменшення захворюваності та смертності від того чи іншого захворювання, покращення надання медичної допомоги;

2.2.39 участь в українських і міжнародних презентаціях, ярмарках, виставках та інших заходах медичного профілю, які спрямовано на покращення надання медичної допомоги на безоплатній основі.

2.3 Для досягнення статутної мети (цілей) та виконання статутних завдань Асоціація у встановленому законодавством порядку має право:

2.3.1 засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації, інші юридичні особи;

2.3.2 брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.3.3 брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади та місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.3.4 бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;

2.3.5 вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету;

2.3.6 звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади та  місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.3.7 одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.8 брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади та місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.9 проводити мирні зібрання, збори тощо;

2.3.10 співпрацювати з іншими громадськими організаціями, державними та недержавними органами та організаціями як в Україні, так і за її межами, які сприяють досягненню мети Асоціації;

2.3.11 набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для досягнення мети  Асоціації в порядку, визначеному чинним законодавством України;

2.3.12 одержувати та використовувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для досягнення мети Асоціації;

2.3.13 організовувати та проводити змагання, турніри, інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя на безоплатній основі;

2.3.14 здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

2.3.15 створювати та / або вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, що сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

2.3.16 здійснювати волонтерську діяльність без мети одержання прибутку, на підставі Положення про волонтерську організацію, яке затверджується Президіям, після отримання статусу волонтерської організації, згідно з вимогами закону; 

2.3.17 брати участь в сертифікації та акредитації  відділень та центрів серцево-судинної та рентгенендоваскулярної хірургії України;   

2.3.18 розглядати клопотання та брати безпосередньо участь у наданні дозволу на тимчасову роботу закордонних фахівців в сфері серцево-судинної та рентгенендоваскулярної хірургії в Україні;

2.3.19 отримувати, транспортувати власними або орендованими транспортними засобами та використовувати за цільовим призначенням гуманітарну допомогу, а також відправляти гуманітарну допомогу до інших держав у порядку, передбаченому Законом України  «Про гуманітарну допомогу»;

2.3.20 мати свій автотранспорт для здійснення Статутної діяльності та доставки гуманітарних вантажів.

3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1 Засновники є членами Організації. Членство в Асоціації є добровільним.

3.2 Членами Асоціації можуть бути фізичні особи, що здійснюють діяльність в галузі хірургії серця, магістральних судин, рентгенендоваскулярної хірургії, трансплантології, торакальної хірургії, анестезіології, кардіології, перфузіології  та інших суміжних напрямках, які досягли 18 років і не визнані судом недієздатними, що мають вищу або середню спеціальну освіту і зайняті науково-дослідницькою, клінічною, практичною роботою чи іншим видом діяльності в галузі хірургії серця, магістральних судин, торакальної та рентгенендоваскулярної хірургії, анестезіології, кардіології, перфузіології  і інші фахівці суміжних напрямків. Які визнають мету та Статут Асоціації, активно сприяють їх реалізації та виконанню, беруть участь в діяльності Асоціації та сплачують членські внески.

3.3 Засновники, що є учасниками Установчого з'їзду, набувають членства в Асоціації після її державної реєстрації та є постійними членами президії.

3.4 Прийом нових членів Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви, за рішенням Президії Асоціації. В заяві про прийняття в члени Асоціації зазначається прізвище, ім'я, по батькові (при наявності) місце проживання фізичної особи або найменування, юридична адреса, поштова адреса та/або адреса електронної пошти юридичної особи, підтвердження зобов’язання виконувати Статут, а також згода на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань та чинного законодавства. Порядок прийняття Президіям рішення про прийняття в члени Асоціації встановлюється цим Статутом.

3.5 Рішення про прийняття в члени Асоціації приймається Президією Асоціації протягом 10 календарних днів та вноситься відповідним записом у Реєстр членів Асоціації. Президія Асоціації має право прийняти рішення про відмову у прийнятті в члени Асоціації особи, що подала заяву.

3.6 Президія Асоціації має право делегувати право прийняття в члени Асоціації відокремленим підрозділам Асоціації або іншим статутним органам.

3.7 Члену Асоціації видається посвідчення члена Асоціації відповідно до встановленого Президіям Асоціації зразка.

3.8 Члени Асоціації мають право:

3.8.1 брати участь в управлінні Асоціації через участь у Загальних зборах або Конференції повноважних представників членів Асоціації та голосування щодо питань, які на них розглядаються;

3.8.2 обирати та бути обраними до складу Президії Асоціації,

3.8.3 член Президії має право бути обраними президентом Асоціації;

3.9 Члени Асоціації мають право:

3.9.1 брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією;

3.9.2 вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;

3.9.3 одержувати від Президії Асоціації інформацію про діяльність Асоціації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

3.9.4 добровільно припиняти членство в Асоціації ї шляхом подання відповідної заяви;

3.9.5 мати інші права, передбачені законодавством України, а також рішеннями керівних органів Асоціації.

3.10 Члени Асоціації зобов'язані:

3.10.1 дотримуватись вимог цього Статуту, нормативних документів Асоціації та виконувати рішення керівних органів Асоціації, пов’язані з виконанням статутних завдань Асоціації;

3.10.2 виконувати вимоги керівних органів Асоціації, відокремленого підрозділу, у якій член Асоціації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

3.10.3 пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Асоціації;

3.10.4 своєчасно сплачувати вступні та щорічні членські внески у розмірі та порядку, встановленому Загальними зборами або Конференцією повноважних представників членів Асоціації;

3.10.5 сприяти залученню в ряди Асоціації нових членів;

3.10.6 брати активну участь у досягненні мети Асоціації, всіляко сприяти у її діяльності;

3.10.7 утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Асоціації;

3.10.8 не допускати дій, що дискредитують Асоціацію;

3.10.9 нести інші обов'язки відповідно до нормативних документів Асоціації.

3.11 Членство в Асоціації припиняється у випадках:

3.11.1 добровільного припинення членства в Асоціації;

3.11.2 виключення із Асоціації;

3.11.3 автоматичного припинення членства в Асоціації.

3.12 Припинення членства в Асоціації не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

3.13 Припинення членства має наслідком припинення перебування особи в керівному органі Асоціації та на керівній посаді в Асоціації.

3.14 У разі припинення членства в Асоціації, незалежно від підстав такого припинення, майно та кошти, передані таким членом у власність Асоціації, поверненню не підлягають.

3.15 Добровільне припинення членства в Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви члена до Президії Асоціації або іншого статутного органу Асоціації, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Асоціації. Рішення керівних органів Асоціації у випадку добровільного припинення членства в Асоціації не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі відповідної заяви.

3.16 Члена Асоціації може бути виключено з Асоціації за рішенням Загальних зборів або Конференції повноважних представників членів Асоціації за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

3.16.1 виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Асоціації;

3.16.2 порушення вимог Статуту чи внутрішніх документів Асоціації;

3.16.3 невиконання рішень керівних органів Асоціації; 

3.16.4 поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Асоціації;

3.16.5 вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Асоціації;

3.16.6 вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Асоціації;

3.16.7 втрати довіри інших членів Асоціації;

3.16.8 неучасть в діяльності Асоціації протягом 12 (дванадцяти) попередніх місяців.

3.17 Члена Асоціації може бути виключено з Асоціації за рішенням Президії Асоціації у разі невиконання обов'язку щодо сплати вступних та щорічних членських внесків протягом 30 днів з дня настання строку сплати.

3.18 Рішення про виключення особи зі складу членів Асоціації приймається простою більшістю голосів членів Асоціації, які мають право голосу, що присутні на Загальних зборах або на Конференції повноважних представників членів Асоціації, на якій розглядається питання про виключення учасника зі складу членів Асоціації.

3.19 Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації у наступних випадках:

3.19.1 визнання члена Асоціації недієздатною особою;

3.19.2 набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Асоціації, який скоїв умисний злочин;

3.19.3 смерті чи визнання померлим члена Асоціації.

3.20 Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів Асоціації, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються на Загальних зборах членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації. Якщо Загальні збори або Конференція повноважних представників членів Асоціації уповноважить на це інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про такі рішення, дії або бездіяльність.

4. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АСОЦІАЦІЇ

4.1 Управління діяльністю Асоціації здійснюють її керівні органи, а саме:                             

- Загальні збори членів Асоціації;  

- Конференція повноважних представників членів Асоціації;                                                            

- Президія;                                                                                                                                        

- Президент Асоціації;                                                                                                              

- Віце президент Асоціації;                                                                                                                

- Виконавчий Директор Асоціації;                                                                                                        

- Секретаріат Асоціації.

4.2 Загальні збори членів Асоціації є вищим органом Асоціації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Асоціації. На Загальних зборах членів Асоціації мають право бути присутні всі члени Асоціації. Загальні збори членів асоціації вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Асоціації, плюс один член Асоціації.

4.3 У випадку, якщо в Асоціації існуватимуть відокремлені підрозділи то за рішенням Президії Асоціації або Президента Асоціації, замість Загальних зборів асоціації може скликатись Конференція повноважних представників членів Асоціації, яка має такі ж самі повноваження, як і Загальні збори членів Асоціації.

4.4 На Конференції повноважних представників членів Асоціації мають право брати участь всі члени Асоціації, делеговані відповідними відокремленими підрозділами Асоціації. Конференція вважається повноважною, якщо на ній присутні не менше половини делегатів, делегованих відповідними відокремленими підрозділами, плюс один член Асоціації.

4.5 Чергові Загальні збори членів Асоціації або чергова Конференція повноважних представників членів Асоціації скликається Президією Асоціації, або на вимогу не менш, як 10 (десять) відсотків членів Асоціації, не рідше одного разу на рік..

4.6 Позачергові Загальні збори членів Асоціації або Конференція повноважних представників членів Асоціації скликається Президією, Президентом Асоціації або на вимогу не менш, як 10 (десять) відсотків членів Асоціації. Позачергові Загальні збори членів асоціації або Конференція повноважних представників членів Асоціації скликається протягом 10 календарних днів.

4.7 В повідомленні про скликання Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації мають бути зазначені дата, час та місце її проведення, а також порядок денний.

4.8 Повідомлення про скликання Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації публікується на сайті Асоціації не пізніше як за 10 днів до дати проведення Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації.

4.9 До виключної компетенції Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації належить вирішення наступних питань:

4.9.1 внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації, затвердження регламенту проведення Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації;

4.9.2 затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Асоціації;

4.9.3 розпорядження майном Асоціації, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);

4.9.4 обрання та відкликання, в тому числі дострокове, Президента та обраних членів Президії Асоціації, секретаря Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації;

4.9.5 заснування Асоціацією юридичних осіб, в тому числі засобів масової інформації, затвердження положень (статутів) таких юридичних осіб та їх припинення;

4.9.6 створення та припинення відокремлених підрозділів Асоціації, затвердження положень про їх діяльність;

4.9.7 затвердження розміру вступних та щорічних внесків членів Асоціації та строків їх сплати;

4.9.8 виключення членів Асоціації (крім виключення з підстав, визначених у пункті 3.16. Статуту);

4.9.9 прийняття рішення про реорганізацію Асоціації, визначення чисельності та персонального складу комісії по реорганізації Асоціації;

4.9.10 прийняття рішення про саморозпуск Асоціації, визначення чисельності та персонального складу комісії з припинення, напрямків використання майна Асоціації, що залишиться після її саморозпуску.

4.10 Загальні збори членів Асоціації або Конференція повноважних представників членів Асоціації має повноваження приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Асоціації.

4.11 Рішення Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість членів Асоціації, у яких є право голосу на Загальних зборах членів Асоціації або на Конференції повноважних представників членів Асоціації.

4.12 Головує на Загальних зборах членів Асоціації або на засіданнях Конференції повноважних представників членів Асоціації особа з числа членів Асоціації, обрана Загальними зборами членів Асоціації або Конференцією повноважних представників членів асоціації. Хід Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації протоколюється секретарем Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації, що також обирається з числа членів Асоціації. Протоколи засідань Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації ведуться секретарем Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації і підписуються Президентом і секретарем Загальних зборів членів асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації.

4.13 На період між засіданнями Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації ,керує Президія Асоціації, яку очолює Президент Асоціації.

4.14 Президія Асоціації є постійно діючим керівним органом Асоціації, який здійснює управління її поточною діяльністю. Президія Асоціації створюється в складі таких осіб: Президент  Асоціації (надалі – Президент) та до десяти інших членів Президії Асоціації. Строк повноважень одного складу Президії Асоціації складає 3 (три) роки.

4.15 Президія Асоціації підзвітна Загальним зборам членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації і організовує виконання її рішень.

4.16 Президія складається з трьох постійних членів, які є засновниками Асоціації та до десяти інших членів Президії. Три члени Президії, які є засновниками Асоціації є постійно діючими (тобто не переобираються). Інші члени Президії обираються та звільняються з посад Загальними Зборами учасників асоціації або Конференцією повноважних представників членів Асоціації. Одна й та ж особа може обиратись членом Президії Асоціації необмежену кількість разів.

4.17 Президент або член Президії Асоціації може добровільно скласти з себе повноваження. Загальні збори членів Асоціації або Конференція повноважних представників членів Асоціації приймає відставку члена Президії. Повноваження члена Президії Асоціації можуть бути достроково припинені також на підставі рішення Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації. Відставка члена Президії не має наслідком припинення його членства в Асоціації. Президент достроково припиняє свої повноваження лише за рішенням більшості членів президії. Загальні збори членів Асоціації або Конференція повноважних представників членів Асоціації своєю абсолютною більшістю може подавати на розгляд пропозицію про дострокове припинення повноважень Президента.

4.18 Якщо член Президії подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов'язки з інших причин – у зв'язку з чим кількість членів Президія стає меншою, ніж визначено Статутом, Президія більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергових Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації. Рішення Президії, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Президії, обраної Загальними зборами членів Асоціації або Конференцією повноважних представників членів Асоціації.

4.19 Президія працює в режимі засідань, що відбуваються за потребою. Чергові та позачергові засідання Президія Асоціації скликаються Президентом Асоціації за власною ініціативою чи за ініціативою принаймні одного члена Президії.

4.20 На засіданні Президії Асоціації головує Президент Асоціації або один із членів Президії Асоціації за дорученням Президента Асоціації. Засідання Президії Асоціації є правомочним, якщо на ньому присутня більшість його складу. Рішення Президії Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість складу Президії Асоціації. При рівності голосів приймається рішення, за яке голосував Президент Асоціації.

4.21 Рішення Президії оформлюються протоколом, який підписується Президентом та членами Президії Асоціації, присутніми на засіданні Президії Асоціації.

4.22 До виключної компетенції Президії Асоціації відноситься:

4.22.1 визначати конкретні завдання і форми діяльності Асоціації згідно зі Статутом та рішеннями Загальних зборів членів асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації;

4.22.2 затвердження кошторису надходжень і витрат (бюджету) Асоціації на рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності Асоціації;

4.22.3 прийняття та затвердження за поданням Голови Президія Асоціації складу Секретаріату Асоціації;

4.22.4 прийняття осіб в члени Асоціації;

4.22.5 розробка проекту бюджету Асоціації на наступний рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності Асоціації;

4.22 6 затверджувати і змінювати оперативні і фінансові плани Асоціації;

4.22 7 встановлювати порядок фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;

4.22.8 надання згоди Президенту Асоціації на укладення правочинів на суму, що перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень, а також угод щодо нерухомого майна;

4.22.9 затвердження штатного розпису Асоціації, прийняття рішення про преміювання працівників Асоціації;

4.22.10 затвердження зразків печатки, штампів, символіки (в тому числі порядок її використання та зберігання) і бланків з власною назвою Асоціації, а також зразків посвідчення члена Асоціації;

4.22.11 прийняття рішення про участь у спілках, асоціаціях та організаціях та вихід із них;

4.22.12 Президія Асоціації має повноваження приймати рішення з інших питань, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів членів асоціації або Конференції повноважних представників учасників Асоціації;

4.22.13 прийняття рішення про виключення члена Асоціації з Асоціації у разі невиконання ним обов'язку щодо сплати вступних та щорічних членських внесків протягом 30 днів з дня настання строку сплати;

4.22.14 затвердження Положення про діяльність волонтерської організації.

4.23 В межах своєї компетенції і повноважень встановлених даним Статутом, Загальними зборами членів Асоціації або Конференцією повноважних членів Асоціації та Президією, оперативне управління справами, майном та коштами Асоціації здійснює Президент Асоціації, забезпечує виконання їх рішень.

4.24 Президент Асоціації призначається та звільняється з посади абсолютною більшістю членів Президії з числа членів Президії. Строк повноважень Президента Асоціації складає три роки. Одна й та ж особа може бути обрана Президентом Асоціації необмежену кількість раз.

4.25 Президент Асоціації:

4.25.1 офіційно представляє Асоціацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;

4.25.2 видає накази, розпорядження, інші нормативні документи Асоціації;

4.25.3 організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Асоціації;

4.25.4 забезпечує виконання рішень і доручень керівних органів управління Асоціації;

4.25.5 відкриває і закриває рахунки Асоціації в банках та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;

4.25.6 звертається до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

4.25.7 одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

4.25.8 встановлює посадові оклади в межах затвердженого Президіям штатного розпису та премії на виконання рішень Президія;

4.25.9 здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Асоціації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові інструкції працівників Асоціації;

4.25.9 призначає тимчасового заступника та видає довіреності на вчинення дій та представництво від імені Асоціації;

4.25.10 виступає розпорядником коштів та майна Асоціації в межах, визначених Статутом, укладає та підписує правочини (в тому числі – господарські та інші договори) від імені Асоціації;

4.25.11 організовує підготовку засідання Президії Асоціації;

4.25.12 у випадках, якщо при голосуванні, голоси членів Президії на засіданні діляться порівну, то голос Президента Асоціації має вирішальне значення при такому голосуванні;

4.25.13 надає членам Асоціації на їх запит інформацію про діяльність Асоціації;

4.25.14 Президент Асоціації є підзвітним Загальним зборам членів асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації та щорічно звітує перед Загальними зборами членів Асоціації або Конференцією повноважних представників членів Асоціації про свою діяльність;

4.25.16 Президент Асоціації здійснює інші повноваження, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів членів асоціації або Конференції повноважних представників учасників Асоціації та Президії Асоціації, здійснює інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Асоціації.

4.26 Керівники організацій, створених (заснованих) Асоціацією, підпорядковуються безпосередньо Президенту Асоціації.

4.27 За рішенням Президії Асоціації може обиратись Віце президента Асоціації, який підзвітний у своїй діяльності Президії Асоціації. Віце президента має право, за погодженням із Президентом та Президією підписувати договори, Положення та інші правові документи.

4.28 За рішенням Президії Асоціації та при потребі може створюватись Секретаріат Асоціації, який є постійно діючим виконавчим органом Асоціації, склад якого обирається Президією Асоціації за поданням Президента Асоціації.

4.29 До компетенції Секретаріату відноситься підготовка та проведення конференцій, з’їздів, симпозіумів, інших наукових заходів Асоціації. За для цього Секретаріат наділяється правами взаємодіяти із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями України незалежно від форм власності, міжнародними неурядовими організаціями для залучення коштів на проведення та реалізацію вищезазначених заходів.

4.30 До секретаріату входять: Виконавчий Директор Асоціації, що виконує функції по керівництву діяльності Секретаріату Асоціації, а також до десяти співробітників чи волонтерів. Порядок членства та діяльності Секретаріату затверджується Положенням про Секретаріат, що затверджується на засіданні Президії Асоціації. Секретаріат обирається строком на 3 (три) роки. Члени Секретаріату мають право бути обраними до складу Секретаріату необмежену кількість раз.

4.31 Секретаріат має право для виконання мети та статутних завдань організовувати проведення презентацій для працівників фармацевтичних закладів та споживачів, зацікавлених у товарах медичного характеру.

4.32 Секретаріат в свої діяльності підпорядковується Президенту Асоціації та підзвітний Президії Асоціації і за результатами своєї діяльності надає Президії Асоціації щорічний звіт про виконану роботу.

4.33 Рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченому законодавством України.

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ПРЕЗИДІЇ АСОЦІАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

5.1 Президія Асоціації звітує перед членами Асоціації на кожних Загальних зборах членів асоціації або на кожній Конференції повноважних представників членів Асоціації з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на нього повноважень та здійснення статутних завдань Асоціації.

5.2 Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

5.3 Президія Асоціації у 30 денний терміни надає відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Асоціації щодо своєї діяльності та реалізації статутних завдань.

5.4 Президія Асоціації забезпечує для членів Асоціації вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1 Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Асоціації, Президента Асоціації, Президії Загальним зборам членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації шляхом подання письмової скарги:

6.1.1 на дії, бездіяльність або рішення члена Асоціації – первинна скарга подається до Президента Асоціації, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Президії Асоціації, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Асоціації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президією Асоціації – повторна скарга подається до Загальних зборів членів асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації, які зобов'язані розглянути скаргу на найближчому позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації який скаржиться, а також члена Асоціації ї дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

6.1.2 на дії, бездіяльність або рішення Президента Асоціації – первинна скарга подається до Президії Асоціації, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Президента Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президією Асоціації – повторна скарга подається до Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації, які зобов'язані розглянути скаргу на найближчому черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Президента Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

6.1.3 на дії, бездіяльність або рішення члена Президії Асоціації – первинна скарга подається до Президента Асоціації, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Президії Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом Організації – повторна скарга подається до Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації, які зобов'язані розглянути скаргу на найближчих чергових чи позачергових Загальних зборах членів Асоціації або на найближчій черговій або позачерговій Конференції, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Президії Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Президії Асоціації, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах членів Асоціації або позачерговій Конференції повноважних представників членів Асоціації, є підставою для скликання таких Загальних зборів членів Асоціації або такої Конференції протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

6.1.4 на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів членів Асоціації чи Конференції повноважних представників членів Асоціації – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА АСОЦІАЦІЇ

7.1 Асоціації може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2 Кошти та майно Асоціації складаються з:

7.2.1 коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

7.2.2 коштів, отриманих Асоціацією за результатами грантів;

7.2.3 пасивних доходів, в тому числі – дивідендів, отриманих Асоціацією від створених нею юридичних осіб;

7.2.4 коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності Асоціації;

7.2.5 дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;

7.2.6 вступних та членських внесків членів Асоціації, сума яких визначається Загальними зборами членів Асоціації або Конференцією повноважних представників членів Асоціації.

7.3 У власності Асоціації можуть бути житлові будівлі, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, будь-яке інше майно та майнові права, нематеріальні активи (у тому числі об'єкти інтелектуальної власності), необхідні для забезпечення статутної діяльності Асоціації.

7.4 Майно, передане Асоціації її членами у власність, є власністю Асоціації і поверненню не підлягає. Асоціація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.

7.5 Кошти Асоціації спрямовуються на виконання статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Асоціації, закупку обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Асоціації.

7.6 Асоціація формує і виконує власний бюджет.

7.7 Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. 

7.8 Асоціація не може розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.9 Асоціація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Асоціації.

7.10 Асоціація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

7.11 Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Асоціації. Члени Асоціації не мають права на частку майна громадського об'єднання.

7.12 Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями створених нею юридичних осіб, а юридичні особи, створені Асоціацією, не несуть відповідальність за зобов'язаннями Асоціації. Асоціація отримує лише пасивні доходи від діяльності створених нею юридичних осіб у вигляді дивідендів.

7.13 Асоціація зобов'язана вести податковий та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.14 Асоціація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

7.15 Власність Асоціації охороняється законом. Збитки, завдані Асоціації в результаті порушення її майнових і немайнових прав власності громадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються добровільно або за рішенням суду.

7.16 Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

7.17 У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ

7.18 Асоціація має право на створення відокремлених підрозділів.

7.19 Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації та легалізуються у встановленому законодавством порядку.

7.20 Члени Асоціації ведуть спільну діяльність шляхом об'єднання у відокремлені підрозділи, які створюються членами Асоціації за територіальним принципом за місцем проживання не менш, ніж трьох членів Асоціації.

7.21 У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються цим Статутом та Положенням, затвердженим Загальними зборами членів Асоціації або Конференцією повноважних представників членів Асоціації.

7.22 Відокремлені підрозділи Асоціації не мають статусу юридичної особи.

7.23 Відокремлені підрозділи Асоціації мають вищий керівний орган – збори членів, та керівника, який обирається Загальними зборами членів Асоціації або Конференцією повноважних представників членів Асоціації.

7.24 Керівник відокремленого підрозділу Асоціації організовує діяльність членів Асоціації по виконанню Статуту Асоціації, веде облік членів, що приймаються до відокремленого підрозділу, виконує інші повноваження, надані керівними органами Асоціації.

7.25 Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Асоціації на підставі довіреностей, виданих Президентом Асоціації.

7.26 Асоціація підтверджує свій всеукраїнський статус відповідно до закону.

7.27 Асоціація має право припинити відокремлені підрозділи шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами членів Асоціації або Конференцією повноважних представників членів Асоціації.

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. Асоціація має право вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та нормам міжнародного права.

8.4. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1.Статут діє безстроково до моменту припинення діяльності Асоціації.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів членів Асоціації або Конференції повноважних представників членів Асоціації, яке приймається не менше 3/4 присутніх членів Асоціації, які беруть участь на Загальних зборах членів асоціації або Конференції та мають право голосу на ній.

Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов'язковій реєстрації.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) або саморозпуску (ліквідації).

10.2. Реорганізація Асоціації здійснюється шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу.

10.3. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск Асоціації приймається Загальними зборами членів асоціації або Конференцією повноважних представників членів Асоціації, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Асоціації.                                                                                                                             10.4. У разі реорганізації Асоціації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику. 10.5.Саморозпуск Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів членів Асоціації або Конференції чи рішення суду.    

10.6. Активи Асоціації передаються одній або кільком неприбутковим громадським організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 10.7. Саморозпуск Асоціації провадиться призначеною Загальними зборами членів Асоціації або Конференцією ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.                                                                                                        10.8.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, виявляє її дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Асоціації, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам членів Асоціації або Конференції або органу, що призначив ліквідаційну комісію.                                

10.9. Асоціація втрачає права юридичної особи та вважається такою, що припинила свою діяльність, з моменту виключення її з державного реєстру.

Контакти

02660, м. Київ,вул. Братиславська, 5а
(044) 291-61-04
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scroll to top